معرفی پرسنل

تعداد بازدید:۱۹۷۱

پرسنل آموزش دانشکده پرستاری و مامایی

 

مسئول آموزش:   فریبا خالقدادی

کارشناس آموزشی گروه های پرستاری و فوریت های پزشکی: حامد بارانی

کارشناس آموزشی گروه پرستاری و فوریت های پزشکی:  الهام عبادتی

کارشناس آموزشی گروه مامایی پیوسته: سهیلا شهرکی

 

 

آخرین ویرایش۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۶