شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۲۸۸

شرح وظایف معاون آموزشی دانشکده پرستاری و مامایی زابل

  

  Ø نظارت بر حُسن اجرای مقررات و ضوابط آموزشی دانشگاهی در دانشکده

  Ø نظارت در برنامه های آموزشی با توجه به آخرین پیشرفت ها و تغییرات و ارائه آن به مراجع ذیربط

  Ø نظارت بر فعالیت های آموزشی دانشکده و ارائه گزارش آن در پایان ترم به ریاست دانشکده

  Ø نظارت بر حُسن برگزاری جلسات گروه های آموزشی و ارائه گزارش آن در پایان هر ترم

  Ø ارزیابی عملکرد فعالیت های مدیران و اعضاء گروه در پایان هر ترم تحصیلی

  Ø شرکت در جلسات شورای آموزشی دانشکده و دانشگاه و پیگیری اجرای مصوبات آن

  Ø نظارت بر عملکرد اساتید مشاور

  Ø نظارت بر عملکرد امور آموزش دانشکده و ارائه گزارش فعالیت های انجام شده

  Ø نظارت بر حُسن اجرای امتحانات تئوری و عملی

  Ø راند و بازدید از محیط های بالینی و نظارت بر امر آموزش بالینی دانشجویان

  Ø بررسی و پیگیری امور مربوط به درخواست های دانشجویان در خصوص مهمانی، انتقال، مرخصی و انصراف از تحصیل و اخراج بر اساس ضوابط آموزشی موجود

  Ø بررسی ظرفیت پذیرش دانشجو در رشته های مختلف و اعلام آن به دانشگاه

  Ø نظارت بر حُسن اجرای روند ثبت نام دانشجویان و امورات مربوط به دانشجویان فارغ التحصیل

  Ø همکاری در برنامه ریزی و برگزاری ژورنال کلاب ، کنفرانس های علمی، کارگاه های آموزشی و کنفرانس ماهیانه در دانشکده

  Ø برنامه ریزی برای تشویق و حمایت از دانشجویان ممتاز و استعدادهای درخشان

  Ø پیگیری و مشاوره امور آموزشی و تحصیلی دانشجویان

  Ø برگزاری جلسات مستمر با دانشجویان رشته های مختلف جهت رسیدگی به امور آموزش و تحصیلی آنان

  Ø ارائه گزارش عملکرد سالانه با توجه به فعالیت های آموزشی انجام شده

آخرین ویرایش۱۳ خرداد ۱۳۹۷