معرفی

تعداد بازدید:۱۸۳۴

-

دکتر مژگان رهنما

عضو هیأت علمی -دانشیار-آموزش پرستاری داخلی جراحی

آدرس محل کار: دانشکده پرستاری و مامایی زابل

آدرس پست الکترونیکی:rahnama2030@gmail.com

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۸