شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۴۱۹

 شرح وظایف ریاست دانشکده :

 

  نظارت بر حسن اجرای مصوباتی که از طریق رئیس دانشگاه ابلاغ می شود و ایجاد زمینه های مناسب برای رشد استعدادهای تحصیلی.

  ایجاد هماهنگی در امور آموزشی، پژوهشی، اداری و مالی و فرهنگی دانشکده یا آموزشکده.

  نظارت بر حسن اجرای وظایف آموزشی، پژوهشی اعضای هیئت علمی دانشکده یا آموزشکده.

  ارزیابی و هماهنگ کردن کلیه فعالیتهای واحدهای تابع دانشکده یا آموزشکده.

  پیشنهاد بودجه سالانه دانشکده یا آموزشکده.

  نظارت بر کار شورای آموزشی و پژوهشی و .... دانشکده یا آموزشکده.

  ارزیابی کار سالانه دانشکده و گزارش آن به رئیس دانشگاه.

  بررسی صلاحیت معاونان گروه ها و اظهارنظر درباره آنان .

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۳۹۵