اعضای کمیته تحقیقات دانشجویی

تعداد بازدید:۱۲۳۲

دبیر:محمد صادق سرگلزائی

1-پروین مسلمی

2- پرستو پاکیزه دل

3- سمیه کریمی

4-مصطفی کریمی

5-مژگان یادگاری

6-فرهاد نادریان

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۵