همایش ها و کارگاه ها

تعداد بازدید:۱۱۱۳

* سومین همایش کشوری پژوهش در توسعه سلامت با محوریت سبک زندگی سالم29و30 بهمن  و 1 اسفند 1392

ارائه بصورت پوستر(تأثیر برنامه خود مراقبتی بر اساس مدل اورم بر نقایص مراقبت از خود در ابعاد تغذیه و فعالیت فیزیکی از سبک زندگی بیماران همودیالیزی بیرجند)(

*پانزدهمین همایش آموزش پزشکی-یزد اردیبهشت1393

-ارائه مقاله بصورت پوستر الکترونیکی با عنوان(میزان رضایت دانشجویان پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل در مورد آموزش به شیوه نقشه مفهومی در بخش قلب)

-ارائه مقاله بصورت پوستر در بخش دانشجویی همایش آموزش پزشکی یزد(مقایسه تفکر انتقادی در دانشجویان سال سوم و جهارم پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زابل1392)

the 1 st international nursing& midwifery conference on health and wellbeing6-9 may 2014 Isfahan-iran                                 (Impact of self care plan based on orem self care model on hemodialysis patients psychological self-care deficits)poster presentation

*اولین همایش کشوری (روش های یاددهی و یادگیری در حوزه و دانشگاه)بجنورد31 اردیبهشت 1393

-ارائه مقاله بصورت پوستر(تأثیر آموزش به شیوه نقشه کشی مفهومی بر یادگیری دانشجویان پرستاری در محیط بالینی)

-ارائه مقاله بصورت پوستر الکترونیکی(بررسی تأثیر آموزش پرستاری مبتنی بر شواهد بر آگاهی و نگرش دانشجویان پرستاری)

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۵