کارگاه

تعداد بازدید:۱۱۲۳

کارگاه فارماکولوژی یک:جهت دانشجویان ترم سوم پرستاری،مدرس:جناب آقای دکتر دربندی،در مورخه:91/9/16


کارگاه فارماکولوژی دو:جهت دانشجویان ترم سوم پرستاری،مدرس:جناب آقای دکتر دربندی،درمورخه:91/9/17


* Evidence Based Nurssing   پرستاری مبتنی بر شواهد  (EBN)

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۵