آقای شهرکی

تعداد بازدید:۱۲۸۱

ردیف

نام طرح درس

مدرس

دانلود

1

سلامت تکنسین فوریتهای پزشکی

عزیز شهرکی

2

گزارش نویسی ومستند سازی در اورژانس

عزیز شهرکی

3

اخلاق حرفه ای در اتاق عمل

عزیز شهرکی

4

اخلاق حرفه ای در هوشبری

عزیز شهرکی

5

تروما1

عزیز شهرکی

6

تروما2

عزیز شهرکی

7

 اخلاق و مقررات   حرفه ای فوریتهای پزشکی

عزیز شهرکی

8

مدیریت دراتاق عمل

عزیز شهرکی

9

مدیریت در هوشبری

عزیز شهرکی

   10   ترومای پیشرفته  عزیز شهرکی 
11 مدیریت بحران عزیز شهرکی 
آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۸