شرح وظایف

تعداد بازدید:۱۰۳۹

1.همکاری در ارتقای توانمندی های اعضای هئیت علمی در زمینه های مختلف آموزش علوم پزشکی

  2.همکاری در اجرا و ارائه مشاوره در زمینه ارزشیابی اعضای هئیت علمی و فرآیندهای آموزش در دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

  3.ارائه مشاوره در زمینه اجرای طرح های پژوهش در آموزش

  4.ارائه مشاوره در حیطه های مختلف فرآیند یاددهی-یادگیری، اجرای روشهای نوین آموزشی و ارزشیابی به گروههای آموزشی و اعضای هئیت علمی دانشکده یا مرکز آموزشی درمانی مربوطه

  5. شرکت فعال در جلسات شورای آموزشی دانشکده

آخرین ویرایش۰۹ آبان ۱۳۹۵