معرفی مسئول

تعداد بازدید:۱۴۴۵

  خانم الهام شهرکی مقدم

مسئول واحدEDO

سوابق تحصیلی:کارشناس ارشد پرستاری

  نشانی محل کار:خیابان فردوسی دانشکده پرستاری و مامایی

         تلفن:32223948-054

       نمابر:32223943-054

آخرین ویرایش۲۳ مهر ۱۳۹۶