معرفی دانشجویان کارشناسی ارشد گروه

تعداد بازدید:۱۴۸۶

مشخصات دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 1393  (دوره اول)

 

ردیف

نام  و نام خانوادگ

c.v

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

عباس بلوچی

مینا پاک مهر

مریم جهانتیغ حقیقی

میترا دین دار

فرشید سعیدی نژاد

شیما شاعر مقدم

الهام شیبک

صفیه طاهری تیزابی

رضا محمد پور هدکی

سودابه احمدی دره سیما

علی مقدسی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی 1394  (دوره دوم)

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

c.v

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

جاسم اله یاری

فرناز جهانتیغ

اسماعیل حمیدیان

صادق دهقان مهر

ملیحه راهدار

زینب زارع نژاد

قدسیه شیخ

آمنه شیخ

ناصر شیرانی

هاجر نوری سنچولی

فاطمه پیری

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

مشخصات دانشجویان کارشناسی ارشد پرستاری ورودی مهرماه 1395 )

 

ردیف

نام  و نام خانوادگی

c.v

1

2

3

4

5

6

7

8

9

محمد حسین زاده کریم کشته

راضیه دشتبان

فرزانه رضایی بیدوختی

زهرا رهدار

احمدرضا سیاسری

فهیمه شجاعی شاد

محمد علی شیخی

غلامرضا جوان سیامردی

محمد محمدی

آخرین ویرایش۲۳ مرداد ۱۳۹۶