معرفی اعضاء گروه

تعداد بازدید:۱۸۰۵

ردیف

نام و نام خانوادگی

سمت

ایمیل

1

اقای عزیز شهرکی واحد

رییس دانشکده

   

    azizshahraky@gmail.com

2

خانم دکتر  مژگان رهنما

معاون آموزش دانشکده

 

 

3

خانم مهدیه پودینه مقدم

عضو هیات علمی

    

     Moqadam65@gmail.com

4

آقای دکتر محمد رضا فیروزکوهی

معاون پژوهشی دانشکده

    

     firouzkohi@gmail.com

5

آقای حسین شهدادی

معاون دانشجویی

   

    Zb5950@gmail.com

6

آقای نصرت اله مسینایی نژاد

مدیر گروه پرستاری

   

    nmasinaei@yahoo.com

 

7

خانم مهین بدخش

مدیر گروه مامایی

        h-badakhsh@yahoo.com

    8

  آقای دکتر عبدالغنی عبدالهی

     عضو هیات علمی

     

      abdalqani@gmail.com

آخرین ویرایش۲۷ فروردین ۱۳۹۸