معرفی مسئول

تعداد بازدید:۱۴۹۳

 

خانم دکتر زهره سادات هاشمی  

 

نشانی محل کار : زابل خیابان فردوسی شرقی جنب اداره ثبت احوال دانشکده پرستاری و مامایی

تلفن:32223948-054

نمابر:32223943-054

آخرین ویرایش۱۴ مهر ۱۳۹۸