اعضای انجمن علمی دانشجویان پرستاری

تعداد بازدید:۱۳۵۸

 

1-  اقای سجاد شیخ  پرستاری ترم5
2- خانم شهناز جعفری پرستاری ترم 8
3- خانم نازنین بومدی پرستاری ترم6
4- آقای سید علی هاشمی پرستاری ترم 5
5- خانم زهرا وثوقی راد پرستاری ترم 5
6- خانم فاطمه نقیب پرستاری ترم 4
7- خانم سمیرا لوارزایی پرستاری ترم 4
8- آقای سعید امامی پرستاری ترم 4
9- آقای سینا محمدی پرستاری ترم 4
10- خانم فائزه موسوی نژاد پرستاری ترم 3
11- خانم حوریه صفری پرستاری ترم 3
12- خانم نیلوفر عرب پرستاری ترم 3

    

آخرین ویرایش۲۶ آذر ۱۳۹۶