اعضاء هیئت علمی

تعداد بازدید:۷۸۲۷

نام استاد:حسین شهدادی

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:استادیار

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

ایمیل:zb5950@gmail .com

                                                                    

                                                                                                                                                         

 

نام استاد:نصرت اله مسینایی نژاد

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

 

ایمیل:nmasinaei@yahoo.com

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

نام استاد:عزیز شهرکی واحد

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:استادیار

رزومه فارسی

ایمیل:azizshahraky@gmail.com

                                                                                                                                                                                          

 

 

 

نام استاد:دکتر محمد رضا فیروز کوهی

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:دانشیار

رزومه فارسی

curriculum vitae

ایمیل:firouzkohi@gmail.com

                                                                                                     

 

 

 

نام استاد:الهه اسدی بید مشکی

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

 

ایمیل:asadi_elaheh@yahoo.com

             

 

 

نام استاد:زهره سادات هاشمی

گروه آموزشی:مامایی

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

                                                           ایمیل:hashemi-z-s@yahoo.com

                                                                                                                                                                        

 

 

 

نام استاد:مهر بانو امیر شاهی

گروه آموزشی:مامایی

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

 

ایمیل:amirshahim@gmail.com

                                                                                                                                                                                                     

 

 

 

نام استاد:دکتر مژگان رهنما

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:دانشیار

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

curriculum vitae

ایمیل:rahnama2030@gmail.com

                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

نام استاد:مهدیه پودینه مقدم

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

curriculum vitae

ایمیل:mahdiehmoghadam@zbmu.ac.ir

                                                                                                                                                                         

 

 

 

نام استاد:مهین بدخش

گروه آموزشی:مامایی

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

 

ایمیل:h-badakhshsh@yahoo.com

                                                                                                                                                                                                       

 

 

نام استاد:دکتر عبدالغنی عبدالهی محمد

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:دانشیار

رزومه فارسی

رزومه انگلیسی

ایمیل:abdalqani@gmail.com

                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

نام استاد:علی منصوری

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی                                                  ایمیل:       alimansuri1369

                                                                                                                                                                                            

 

 

 

نام استاد:الهام شهرکی مقدم

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی 

 

ایمیل:elhamshahreki@gmail.com

                                 ​                                                                                                                                                                  

 

 

 

نام استاد:حدیث مستعلی زاده

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

 

ایمیل:hadismastalizadeh@gmail.com

                                                                                                                                                                   

 

 

 

نام استاد:مهین نادری فر

گروه آموزشی:پرستاری

درجه علمی:استادیار

رزومه فارسی

ایمیل:mahin.naderifar@gmail.com

                                                                                             

 

 

 

نام استاد:ساناز نهبندانی

گروه آموزشی:مامایی

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

ایمیل:    snehbandani2013@gmail.com                                                                                         

                                                                                                                                                                                 

 

نام استاد:حمید رضا شیخی

گروه آموزشی: پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی 

                                                                                                           ایمیل:hamid.nurse1369@gmail.com

                                                                                                            

نام استاد:مریم جهانتیغ حقیقی

گروه آموزشی: پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

ایمیل:m.haghighi2014@gmail.com

 

 

نام استاد:هاجر نوری سنچولی

گروه آموزشی: پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

ایمیل:h.noorisanchooli@gmail.com   
 

 

.

  نام استاد: حسین کیخا       

گروه آموزشی: پرستاری

درجه علمی:مربی

رزومه فارسی

 

 

آخرین ویرایش۰۵ اسفند ۱۳۹۸