کارگاههای آموزشی مهارت های تخصصی بالینی جهت دانشجویان پرستاری

کارگاه آموزشی مهارت های تخصصی نوار قلب
 -تشخیص دیس ریتمی های شایع قلبی-مراقبت و توجهات پرستاری از بیماران دیس ریتمی های قلبی

97/12/8

کارگاه آموزشی مهارت های تخصصی ICU
اشنایی با دستگاه ونتیلاتور-مدهای مختلف تنفس-راه اندازی ونتیلاتور  جداسازی بیمار از دستگاه ونتیلاتور-نکات مهم درمورد سرویس دستگاه ونتیلاتور-انتوباسیون داخل تراشه (اورال-نازل)-موارد استفاده از لانژیال ماسک –کاربردهای لارنگوسکوپ-پنس مک گیل

97/12/15

97/12/16

کارگاه آموزشی اورژانس های بالینی پرستاری
-انواع الکتروشوک –مانیتورینگ قلبی- داروهای ترالی اورژانس –مراحل استفاده از الکتروشوک –چه وقت باید شوک بدهیم؟-پالس اوکسی متری

98/1/21

کارگاه آموزشی مهارت های تخصصی CPR
-تعاریف-برقراری گردش خون-نسبت ماساژبه تنفس
-چسپاندن چست لید-تعبیه لاین وریدی-انتوباسیون-دادن تنفس در فرد اینتوبه-برآورد حجم مناسب تهویه –تعویض جابجایی افراد در احیاء

98/2/4

98/2/5

کارگاه آموزشی مهارت های تخصصی در بخش ENT
شستشوی گوش – توجهات و مراقبت ها

98/2/18
کارگاه آموزشی مهارت های تخصصی در آندوسکوپی –تعبیه آندوسکوپ-مراقبت ها قبل و بعد از آندوسکوپی 98/2/25
کارگاه آموزشی مهارت های تخصصی در NICU 98/2/26